Het kloppend hart van onze club

Interne werking

4Ghent BC is juridisch gezien een vereniging zonder winstoogmerk (VZW) met ondernemingsnummer 0475.928.025.

Het hoogste bestuursniveau is de Algemene Vergadering. Zij bestaat uit werkende leden die toezicht houden op de interne werking van 4Ghent BC en het bestuursorgaan. Minstens één keer per jaar komt deze Algemene Vergadering samen.

De bestuurders van 4Ghent BC vormen het bestuursorgaan. Met uitzondering van de bevoegdheden die wettelijk aan de Algemene Vergadering zijn toegekend, beslist het bestuursorgaan over alle aangelegenheden die van belang zijn voor de verwezenlijking van de doelstellingen.

De interne werking van onze VZW

Laten we in de technische termen duiken

Elk betalend lid (zowel werkend als niet-werkend) wordt beschouwd als lid van 4Ghent BC.

Niet-werkende leden:
Iedereen die lid wordt van 4Ghent BC door de betaling van een jaarlijks of maandelijks lidgeld is automatisch een niet-werkend lid. Zolang het lidmaatschap bij onze club actief is, kan elk lid in die periode deelnemen aan de activiteiten van de vereniging en gebruik maken van de aangeboden diensten.

 • Niet-werkende leden mogen altijd aanwezig zijn op de Algemene Vergadering (AV) of Bijzondere Algemene Vergadering (BAV).
 • Niet-werkende leden hebben nooit stemrecht.

 

Werkende leden:
Deze leden hebben alle voordelen en plichten van de niet-werkende leden, maar willen zich daarenboven concreet engageren in de vereniging. Werkende leden zijn actieve vrijwilligers die nauw betrokken worden bij het bepalen van het algemeen beleid van de VZW en de toekomstvisie van 4Ghent Badmintonclub. Alle werkende leden samen vormen de Algemene Vergadering.

 • Werkende leden worden verwacht ook effectief aanwezig te zijn bij deze vergadering(en).
 • Werkende leden hebben altijd stemrecht tijdens de Algemene Vergadering (AV) of Bijzondere Algemene Vergadering (BAV).
 • Elk werkend lid beschikt over één stem.

Het hoogste bestuursniveau bij 4Ghent BC is de Algemene Vergadering (AV). Zij bestaat uit alle “werkende leden” die toezicht houden op de werking van de VZW en de Raad van Bestuur.

De belangrijkste bevoegdheden van de Algemene Vergadering zijn:

 • de wijziging van de statuten,
 • de ontbinding van de vereniging,
 • het jaarlijks goedkeuren van de begroting en de rekeningen,
 • de benoeming en ontzetting van de bestuurders,
 • de uitsluiting van werkende of niet-werkende leden.

 

In het kort: de Raad van Bestuur is steeds verantwoording verschuldigd aan de Algemene Vergadering.

Minstens één keer per jaar komt onze Algemene Vergadering samen, meestal in het derde trimester van het jaar (september).

ℹ️ Volgende editie: Algemene Vergadering.

Werkende leden & alle clubleden (niet-werkende leden) die interesse hebben in het reilen en zeilen van onze club mogen de Algemene Vergadering bijwonen.

Wie werkend lid wil zijn van 4Ghent BC, stelt zich kandidaat via het formulier op onze website. De Raad van Bestuur maakt vervolgens jouw kandidatuur over aan de Algemene Vergadering, die tijdens de eerstvolgende samenkomst zal stemmen over elke nieuw gestelde kandidatuur.

🙋‍♀️ Stel jezelf kandidaat: online formulier.

De Raad van Bestuur van 4Ghent BC is een collegiaal orgaan, verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de VZW. Alle bevoegdheden die niet wettelijk of expliciet aan de Algemene Vergadering toegekend zijn, komen toe aan de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur is het “uitvoerend orgaan” van de VZW, ondergeschikt aan de Algemene Vergadering, het “beslissend orgaan”.

 • De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de Algemene Vergadering voor een maximale termijn van 2 jaar. Zij kunnen op elk ogenblik door de Algemene Vergadering afgezet worden. Het mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
 • De Raad van Bestuur bestaat uit ten minste drie bestuursleden (een voorzitter, een secretaris en een penningmeester).
 • De verschillende bestuurstaken worden onderling onder alle leden van de Raad van Bestuur verdeeld.
 • De Raad van Bestuur vergadert op regelmatige basis (minstens 1x per 2 maand). Hierbij worden alle beslissingen bij gewone meerderheid genomen.

Ieder werkend lid kan zich kandidaat stellen als bestuurslid. Dat kan via het formulier op onze website, ten minste acht dagen vóór de Algemene Vergadering. Tijdens de eerstvolgende samenkomst zal de Algemene Vergadering stemmen over elke nieuw gestelde kandidatuur en (al dan niet) nieuwe bestuurders benoemen voor een periode van twee jaar.

🙋‍♀️ Stel jezelf kandidaat: online formulier.

Neen. Niet de Algemene Vergadering (AV) maar de Raad van Bestuur (RvB) benoemt onder de verkozen bestuurders een voorzitter, een secretaris, een penningmeester (en eventuele andere functies, rekening houdend met de bepalingen in de statuten van de VZW).

Om verkiesbaar te kunnen zijn voor de Raad van Bestuur moeten de kandidaatbestuurders hun intenties, in de vorm van een schriftelijke intentieverklaring, voorleggen aan de Algemene Vergadering. De intentieverklaring bevat de voorstelling van de kandidaat, de motivatie voor zijn kandidatuur, zijn visie op het beleid, enz.

De leden van de Raad van Bestuur (RvB) genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel, conform de bepalingen in het reglement van inwendige orde, recht op vergoeding van de door hen gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie.